Podstawy Medycyny

Transplantacje

Przeszczepianie narządów, czyli transplantacja jest dziedziną medycyny, która zajmuje się przeszczepianiem narządów albo w całości lub ich części, jak również tkanki lub też komórek z jednego ciała w inne albo też w obrębie jednego ciała. Przeszczepianiem narządów zajmuje się transplantologia. Sama definicja przeszczepu mówi, że komórki, tkanki lub narządy, które pobiera się od dawcy w sposób chirurgiczny są przeszczepiane do organizmu biorcy. Ponadto niektóre tkanki oraz narządy mogą być konserwowane oraz przechowywane w bankach. Przeszczepy dzielimy kolejno na: autogeniczne, izogeniczne, allogeniczne oraz ksenogeniczne. Przeszczep autogeniczny, czyli autotransplantacja polega na przeniesieniu własnej tkanki lub narządu z jednego miejsca na drugie, czyli przykładem może być tutaj przeszczep skóry. Przeszczep izogeniczny, czyli izotransplantacja polega na przeniesieniu tkanki lub narządu pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie, czyli przykładem może być tutaj przeszczep między bliźniętami jednojajowymi. Przeszczep allogeniczny, czyli allotransplantacja polega na przeniesieniu tkanki lub narządu między osobnikami tego samego gatunku, gdzie występuje podobny, ale nie jednakowy genotyp, czyli chodzi tutaj o przeszczep pomiędzy dwojgiem ludzi. Z kolei przeszczep ksenogeniczny, czyli ksenotransplantacja polega na przeniesieniu tkanki lub narządu pomiędzy osobnikami różnego gatunku czyli na przykład pomiędzy świnią a człowiekiem.

Podobne

Chirurgia klatki piersiowej
Zakres chirurgii klatki piersiowej obejmuje choroby ściany klatki piersiowej, czyli na przykład wrodzone zniekształcenia, guzy oraz obrażenia urazowe, choroby przepony, a w tym przepukliny, czy urazy, choroby śródpiersia, a w tym na przykład guzy, czy zmiany zapalne, choroby przełyku, czyli na przykład guzy oraz zmiany łagodne, choroby płuc oraz opłucnej, czyli na przykład nowotwory oraz zmiany zapalne. Obecnie torakochirurgia skupia się przede wszystkim na leczeniu raka płuca, jak również raka przełyku oraz nieswoistych zapaleń przełyku. Sama chirurgia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym. Oprócz chirurgii zabiegowej istnieje także chirurgia zachowawcza. Ogólnie chirurgia dotyczy także ogólnych zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przedoperacyjnego oraz pooperacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia oraz ogólnych zasad techniki operacyjnej. Część szczegółowa chirurgii dotyczy takich działów medycyny, jak: chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, chirurgia sercowo-naczyniowa, chirurgia układu nerwowego, urologia oraz chirurgia szczękowo-twarzowa, jak również dotyczy...

Balneologia
Balneologia jest jedna z najstarszych dziedziną medycyny uzdrowiskowej. Zajmuje się badaniem właściwości leczniczych wód podziemnych, jak również borowin. Ponadto zajmuje się zastosowaniem tych wód w lecznictwie, a w szczególności w terapii chorób przewlekłych. Intensywna terapia zajmuje się leczeniem chorych w stanie zagrożenia życia. Stan zagrożenia życia to taki stan, kiedy dochodzi do ustania lub też zagrożenia podstawowych czynności życiowych, do których zaliczamy oddychanie, krążenie czy czynności OUN. Intensywna terapia polega ponadto na zastąpieniu zagrożonych czynności organizmu różnymi metodami leczniczymi, które stosuje się przede wszystkim na oddziale intensywnej terapii. Intensywna terapia polega także na diagnozowaniu przyczyn, które powodują chorobę. Anestezjologia z kolei stanowi taką specjalność lekarską, która zajmuje się przygotowaniem chorego do operacji. Polega również na przeprowadzeniu oraz kontroli znieczulenia. Anestezjolodzy prowadzą także oddziały intensywnej terapii, oddziały ratunkowe, sale wybudzeń oraz terapie bólu. Ponadto anestezjolog przeprowadza resuscytację krążeniowo-oddechową. Z kolei urologia jest taką dziedziną medycyny, która zajmuje się układem moczowo-płciowym,...

Andrologia
Andrologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się bodową, jak również czynnościami fizjologicznymi, diagnozowaniem oraz leczeniem męskiego układu płciowego z takich schorzeń jak na przykład zapalenia, zaburzenia funkcji, ograniczona płodność, czy nowotwory, leczeniem wad patologicznych w aspekcie endokrynologicznym, naczyniowym, operacyjnym oraz psychologicznym. Alergologia z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem schorzeń alergicznych, jak również leczeniem organizmu. Transfuzjologia jest dziedziną medycyny, która jest związana z hematologią. Zajmuje się problemami, które dotyczą pobierania, jak również konserwowania oraz stosowania krwi i preparatów krwiopochodnych w lecznictwie. Serologia jest dziedziną medycyny, która wchodzi w skład immunologii. Serologia zajmuje się interakcją pomiędzy antygenami oraz przeciwciałami. Zajmuje się także rozwojem metod badania obecności antygenów oraz przeciwciał, a przez to również zajmuje się identyfikacją patogenu albo przeciwciał we krwi, co umożliwia diagnostykę niektórych chorób, takich jak bolerioza czy kiła. Immunologia z kolei jest dziedziną medycyny, która zajmuje się biologicznymi oraz biochemicznymi podstawami reakcji odpornościowo-obronnej ustroju na patogen,...

Immunologia
W dwudziestym wieku nastąpił szybki rozwój immunologii, a szereg naukowców otrzymał Nagrody Nobla. Można wymienić następujace odkrycia: w 1901 roku Nagrodę Nobla otrzymał Emil von Behring za surowice antytoksyczne, a przede wszystkim przeciw błonicy, w 1905 roku Nagrodę Nobla otrzymał Robert Koch za odporność komórkową w gruźlicy, w 1908 roku Nagrodę Nobla otrzymali Ilja Miecznikow oraz Paul Ehrlich za rolę fagocytozy oraz antytoksyn w immunologii, w 1913 roku Nagrodę Nobla otrzymał Charles Richet za badania nad anafilaksją, w 1919 roku Nagrodę Nobla otrzymał Jules Bordet za lizę bakterii, w 1930 roku Nagrodę Nobla otrzymał Karl Landsteiner za odkrycie grup krwi, w 1951 roku Nagrodę Nobla otrzymał Max Theiler za szczepionkę przeciw żółtej gorączce, w 1957 roku Nagrodę Nobla otrzymał Daniel Bovet za leki antyhistaminowe, w 1960 roku Nagrodę Nobla otrzymali Frank Macfarlane Burnet oraz Peter Medawar za tolerancję immunologiczną w transplantologii, w 1972 roku Nagrodę Nobla otrzymali Rodney Robert Porter...